Chrześcijańska Wspólnota Życie i Misja – zachęcanie, inspirowanie i wyposażanie, by żyć życiem, które zmienia rzeczywistość

Chrześcijańska Wspólnota Życie i Misja

„Nie ma w nikim innym zbawienia [tylko w Jezusie Chrystusie],
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni.”
Dzieje Apostolskie 4:12

To, co łączy nas jako wspólnotę kościelną, to przede wszystkim wyznanie tych samych zasad wiary.
Do podstawowych z nich należą:

Wierzymy, że jest jeden, żyjący i prawdziwy Bóg, jedyny, nieskończony, niezmienny, suwerenny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który istnieje wiecznie w trzech oddzielnych, rozróżnialnych osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, równych w mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie, jako doskonały w miłości, świętości i sprawiedliwości, i dokonał w pełni swojego miłosierdzia i łaski dzieła zbawienia człowieka.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym, poczęty w ciele przez Ducha Świętego i narodzony z Marii dziewicy, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Wierzymy w Jego poczęcie z Marii dziewicy, bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo, widzialny powrót na ziemię, kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię Swego Chwalebnego Królestwa i obdarzy wierzących wiecznym błogosławieństwem.

Wierzymy, że Duch Święty przyszedł od Ojca i Syna, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, że odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pomocnikiem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem.  Wierzymy, że poprzez zamieszkującego w nas Ducha Świętego możemy doświadczać uwolnienia z niewoli szatana, świata i grzechu. Wierzymy, że Duch Święty przynosi częściowe doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego, wówczas gdy działa w życiu wierzącego i poprzez niego, dzięki swojej suwerennej i ponadnaturalnej mocy.

Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Boga, które zostało nam przekazane za sprawą Bożego natchnienia i jest ostatecznym autorytetem dla życia wierzących w każdej kulturze i wieku, jest nieomylną regułą w sprawach wiary i praktyki, mającą pierwszeństwo przed tradycją kościoła i wszelką ludzką opinią. Pismo święte jest ostateczną instancją w sprawach dotyczących sporów doktrynalnych, sądów moralnych i spraw dyscypliny kościelnej. Powinno ono być interpretowane zgodnie z kontekstem i celem, w pełnym czci posłuszeństwie żyjącemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który poprzez nie mówi w mocy Ducha Świętego. Nadrzędnym celem Pisma Świętego jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa i do zbawienia, które jest w Jego imieniu.  Wierzymy, że poprzez głoszenie Słowa Bożego ludzie są prowadzeni ku bliskiej, osobistej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo, ale uległ kuszeniu diabła i w następstwie tego zbuntował się przeciwko Bogu. Człowiek jako mężczyzna i kobieta jest upadły w swojej naturze, dowodząc tego stanu poprzez swoje grzeszne uczynki. Jest więc on grzesznikiem poprzez swoją naturę i wybór, i dlatego ciąży na nim klątwa potępienia. Bóg dokonuje odnowienia tych, którzy pokutują ze swoich grzechów i wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana; ogłasza ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im grzechy, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało, chrzcząc Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego  zmartwychwstania i dziedzictwa z Chrystusem.

Wierzymy w jeden, święty i apostolski Kościół, żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest głową, a wszystkie osoby “narodzone z wody i Ducha”,  są członkami. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi dwa ustanowienia: Chrzest i Wieczerzę Pańską, które stanowią dramatyczny obraz istoty Ewangelii. Wierzymy, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie w wodzie i w Duchu Świętym są tym samym zobowiązani i upoważnieni do posłuszeństwa Bożemu Słowu i pokutowania, kiedy grzeszą. Powinni dążyć do życia w posłuszeństwie i świętości. Ci, którzy trwają w grzechu, powinni być napomniani i oddani kościelnej dyscyplinie.

Wierzymy, że wierzący posiadają autorytet, dany im przez Jezusa Chrystusa, nad mocami duchowej ciemności sterowanymi przez szatana, władcę tego świata. Aktywnie doświadczamy tego autorytetu,  modlimy się, przywdziewamy “duchową zbroję”, walczymy przez wiarę, posługujemy naszymi duchowymi darami i podążamy ku duchowej dojrzałości w Chrystusie. Wierzymy, że szatan i demony są inteligentnymi istotami. Zostały one pokonane przez Chrystusa, który dokona ich ostatecznego zniszczenia na wieki.

Nasza witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. O celu, warunkach przechowywania lub dostępu do nich możesz przeczytać pod podanym linkiem polityka plików cookies.

Wyrażam zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.