Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja (ChFŻiM) jest organizacją pozarządową, non profit

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja została powołana do istnienia aktem notarialnym dnia 13.02.1990 r. w biurze notarialnym w Katowicach. W Rejestrze Fundacji została ujęta 11.05.1990 r. pod numerem RF I 501, otrzymując osobowość prawną. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 11.07.2002 r. pod numerem 0000122647.

W 1974 roku w obrębie śląskiego środowiska akademickiego wyłoniła się silna, skonsolidowana grupa wierzących studentów. Zaczęli się regularnie spotykać, snując marzenia dotyczące przyszłości Polski. Ich wspólnym pragnieniem było promowanie w Polsce postaw zgodnych z nauczaniem Jezusa. Za swój cel przyjęli dotarcie do jak najszerszego grona osób, niezależnie od wieku i pochodzenia, z wieścią, że:

 • zupełnie nowa jakość życia jest możliwa w bliskiej i osobistej relacji z Jezusem Chrystusem,
 • w Chrystusie możliwa jest prawdziwa przemiana człowieka,
 • w Nim znajduje się źródło znaczenia i odkupienia dla każdego człowieka,
 • Jezus pragnie wypełnić każdego swoją radością i pokojem, nawet w najtrudniejszych okolicznościach,
 • Jezus jest jedynym rozwiązaniem w skutecznym przeciwdziałaniu patologicznym zjawiskom i społecznemu nonkonformizmowi. Żadne inne działanie czy idea nie mogą się z Nim równać.

To marzenie, zainspirowane przez Henryka Wieję, urzeczywistniło się poprzez misyjne zaangażowanie początkowo wąskiego grona studentów. W ciągu kolejnych lat grupa ta rozrosła się do około trzystu pięćdziesięciu współpracowników, spośród których wyłoniło się wielu utalentowanych liderów. Przejęli oni różnorodne dziedziny chrześcijańskiego zaangażowania na terenie całego kraju.

W dobie ustroju komunistycznego działalność tych młodych ludzi przebiegała pod patronatem kościoła luterańskiego. Zainicjowane zostały regularne spotkania i konferencje dla młodzieży. Wraz z przyjaciółmi i współpracownikami Henryk Wieja przekształcił luterańską konferencję pod nazwą Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie w międzywyznaniowe masowe przedsięwzięcie ewangelizacyjne. W latach od 1983 do 1993 konferencje te – pod przywództwem Henryka i Aliny Wiejów – zaczęły rozwijać się intensywnie, angażując wykładowców światowej sławy, jak: Samuel Kamaleson, George Verwer, Ravi Zacharias, Luis Palau, Leighton Ford, Stuart Briscoe i wielu innych. Głównym celem było pozyskanie jak największej liczby ludzi dla Jezusa.

Początek demokracji w Polsce dał możliwość nowych form działania. 11 maja 1990 roku w Warszawie zarejestrowano Chrześcijańską Fundację Życie i Misja, co umożliwiło kontynuację i rozwinięcie dotychczasowej działalności w nowym wymiarze organizacyjnym. Przyjęcie niezależnej struktury formalnej pozwoliło na zatrudnienie pracowników, poszerzenie zakresu oddziaływania, rozwinięcie nowych form działań misyjnych.

W początkowym okresie siedziba Fundacji mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach. Od 1995 roku Fundacja Życie i Misja jest właścicielem obiektu, wyremontowanego dzięki wielu ofiarodawcom, dysponującego zapleczem biurowym oraz salami spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Filozofia wyrażona w nazwie Fundacji wskazuje na życie, które jest ukierunkowane na Jezusa. Celem istnienia Fundacji jest pomoc jednostkom, grupom, instytucjom i kościołom w efektywnej i przystosowanej kulturowo służbie chrześcijańskiej w Polsce. Zadaniem Fundacji jest kształtowanie chrześcijańskich liderów, których styl życia i służba wskazuje na Chrystusa, absolutne źródło poczucia wartości, znaczenia i bezpieczeństwa.

Aby osiągnąć wytyczone cele w obrębie Fundacji wykształciły się różnorodne działy misyjne:

 • Misja Ewangelizacyjna Wśród Dzieci,
 • Misja Młodzieżowa,
 • Misja Kobieta Kobiecie,
 • Misja Małżeństwa Małżeństwom,
 • Roczny Kurs Biblijny,
 • Misja wśród Więźniów,
 • Ewangeliczna Misja Zagraniczna,
 • Szkolenie w Apologetyce Chrześcijańskiej,
 • Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego,
 • Konferencja w Międzyświeciu,
 • Chrześcijańska Szkoła Dramy, Tańca i Pantomimy,
 • Wydawnictwo Koinonia,
 • czasopismo Nasze Inspiracje.

Po przekazaniu prowadzenia Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie w ręce Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zaistniała potrzeba zorganizowania nowego typu konferencji wyposażającej liderów chrześcijańskich. W latach 1995 - 2000 w Międzyświeciu odbyło się pięć konferencji dla chrześcijańskich przywódców i ich rodzin. Ciekawe wykłady, seminaria i dyskusje sprzyjały integracji chrześcijan z różnych wyznań, kościołów czy społeczności w Polsce.

Na przestrzeni lat niektóre z misji Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, po osiągnięciu stabilnej struktury wewnętrznej, usamodzielniły się jako niezależne organizacje. Ewangeliczna Misja Zagraniczna już od 1995 roku prowadzi własną działalność statutową pod nazwą Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Założona w 1991 r. Misja Wśród Więźniów, od roku 1998 funkcjonuje samodzielnie jako Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej FILEO. Misja Ewangelizacyjna wśród Dzieci od roku 2003 kontynuuje swą działalność jako Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość. Na początku 2006 r. usamodzielniła się również Chrześcijańska Szkoła Dramy. Z kolei Misja Młodzieżowa zaprzestała swego działania – w jej miejsce powstała misja Nowa Generacja. Wszystkie samodzielne misje współpracują ze sobą, wspierając w miarę możliwości wzajemną działalność.

Obecnie strategia rozwoju Fundacji polega na stopniowej specjalizacji i koncentracji działań przede wszystkim w celu szkolenia oraz wyposażania liderów i osób zaangażowanych w pracę nie tylko w Kościele Jezusa Chrystusa, ale także bezpośrednio w społeczeństwie. Obejmuje to szkolenia i kursy edukacyjne z zakresu poradnictwa chrześcijańskiego, jak również działalność wydawniczą – promowanie literatury motywującej do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem i pomagającej zastosować biblijne prawdy w wielu praktycznych sferach codziennego życia.

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

Pracownicy ChFŻiM

 • Henryk Wieja  Henryk Wieja


  Założyciel i Dyrektor Zarządu Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja (ChFŻiM). Lider Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja. Z zawodu jest lekarzem. Prowadzi szkolenia, seminaria, wykłady na temat duchowego wzrostu, pełnego zdrowia, małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jest autorem książek: „Tajemnice pełnego zdrowia”, „Bóg, którego potrzebujemy”, „Moc błogosławieństwa ojca” oraz audiobooka pod tym samym tytułem. Jest współautorem podręczników „Jak skutecznie pomagać innym” oraz książki „Małżeństwo, o jakim marzymy". Regularnie publikuje w kwartalniku „Nasze Inspiracje”. Założył Ośrod­ek Me­dy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej i Opie­ki Kom­plek­so­wej w Ustroniu.

  Alina Wieja  Alina Wieja


  Założyciel i wicedyrektor Zarządu ChFŻiM, dyrektor Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego oraz redaktor naczelna czasopisma „Nasze Inspiracje”. Prowadzi szkolenia, seminaria, wykłady; głównie na temat małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się poradnictwem chrześcijańskim. Należy do grona liderów Chrześcijańskiej Wspólnoty „Życie i Misja”. Jest autorką książek „Kobieta kobiecie”, „Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą”, „Kobieta w ramionach Stwórcy”, „Siedem słupów Mądrości”, „Odbudowanie życia w obfitości” oraz serii podręczników „Jak skutecznie pomagać innym”. Wraz z mężem napisała książkę „Małżeństwo, o jakim marzymy”. Pasją Aliny jest pomaganie ludziom, aby odkryli cały swój potencjał i Boże powołanie dla swojego życia oraz umieli je wypełnić. Jej pasją jest by marzenia i wizje stawały się rzeczywistością, miały wymiar wieczności i przyniosły trwałe owoce dla Bożego Królestwa.

  Alina Raszka  Alina Raszka


  Skarbnik Zarządu oraz główna księgowa ChFŻiM. Z wykształcenia ekonomista. W ramach Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja jest odpowiedzialna za finanse i spotkania dla kobiet. Jej pasją jest modlitwa o kobiety w całym kraju
  .

  Anna Cieślar  Anna Paterek


  Kierownik Wydawnictwa Koinonia oraz Działu Dystrybucji i Marketingu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja służy jako jeden z liderów uwielbienia. Jest cenionym konferansjerem szkoleń i konferencji ChFŻiM. Jej pasją jest modlitwa o Kościół oraz o ludzi, by mogli doznawać Bożego dotyku, uleczenia i przemiany w życiu.

  Estella Korzeń  Estella Korzeń


  Koordynator szkoleń i projektów Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w ramach ChFŻiM w Ustroniu. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja razem z mężem są koordynatorami służby uwielbienia. Absolwentka psychologii zdrowia i psychoterapii, WSFiZ w Warszawie. W latach 2000-2002 pracowała w Azji i Afryce z organizacją misyjną OM na statku Doulos. Opracowała podręcznik dla osób prowadzących zajęcia z młodzieżą na podstawie programu „Siedem słupów Mądrości”. Wraz z Aliną Wieją i Anną Chmiel jest współautorką podręcznika „Odbudowanie życia w obfitości”. Jej pragnieniem jest pomaganie ludziom w odkrywaniu darów i talentów, które dał im Bóg, oraz w używaniu swojego potencjału dla Bożego Królestwa.

  Sylwia Pinkas  Sylwia Pinkas


  Koordynator służb Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja. Usługuje również jako jeden z liderów uwielbienia. Koordynuje konferencje dla młodych dorosłych Pokolenie 24. Jest także koordynatorem Misji Polska-Izrael. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Ukończyła Szkołę Biblijną w CME. W latach 2004-2006 pracowała z organizacją misyjną OM na statku Doulos w krajach arabskich, we wschodniej Afryce oraz w Azji. Pasją Sylwii jest modlitwa wstawiennicza o kraj oraz o Izrael. Jej marzeniem jest widzieć młode pokolenie bezgranicznie oddane Jezusowi. Kocha przebywać w Bożej obecności oraz zapraszać Boże działanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest uzdrowienie, uwolnienie, by ludzie mogli być prawdziwie wolnymi w Jezusie Chrystusie.

  Estera Wieja  Estera Wieja


  Założyciel Misji Polska-Izrael w ramach ChFŻiM, której celem jest edukacja w zakresie tematyki polsko-izraelskiej i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Regularnie publikuje w kwartalniku „Nasze Inspiracje”, dla którego aktualnie jest również korespondentem z Jerozolimy. Ukończyła studia na Wydziale Komunikacji i Mediów na Azusa Pacific University w Kalifornii, USA, oraz w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje obecnie jako dziennikarz dla Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej w Jerozolimie. Jest autorką licznych wywiadów, artykułów i reportaży z podróży, w tym niejednokrotnie z Izraela. Współautorka albumu „Fascynujący Izrael” oraz książki „Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych”. Jej pragnieniem jest zobaczyć przemienione kościoły, które błogosławią Izrael i rozumieją miejsce narodu żydowskiego w Bożym planie.

  Anna Maria Cieślar  Anna Maria Cieślar


  Specjalista ds. sprzedaży Wydawnictwa Koinonia i Multimediów. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja służy jako nauczyciel szkółek niedzielnych dla młodszych dzieci. Z wykształcenia ekonomista. Jej pasją jest słuchać świadectw Bożego uzdrowienia oraz widzieć, jak dzieci już w najmłodszym wieku mogą w modlitwie oddawać swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

  Marcin Tomczyk  Marcin Tomczyk


  Jeden z liderów i mówców Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja w Ustroniu. Koordynator szkoleń Wspólnoty. Odpowiedzialny za pracę z młodzieżą. Z wykształcenia ekonomista. Obecnie studiuje na EWST we Wrocławiu. Pragnieniem Marcina jest, aby ludzie w Kościele byli pełni pasji dla Boga Ojca, dla Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oraz aby w osobistym życiu doświadczali prowadzenia Ducha Świętego.

  Sylwia Tomczyk  Sylwia Tomczyk


  Redaktor graficzny czasopisma „Nasze Inspiracje”. Koordynator programu  dla młodzieży „Życie na skale” w ramach ChFŻiM. W ramach Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja prowadzi tematyczne, twórcze spotkania dla młodzieży oraz dorosłych w zakresie odkrywania mocnych stron osobowości i powołania w życiu.  Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wiele lat pracowała jako nauczyciel i wychowawca w Liceum Plastycznym w Poznaniu. W ciągu ostatnich lat pełniła też funkcję dyrektora artystycznego jednego z magazynów o sztuce. Pomaga ludziom w odkrywaniu darów, talentów, pasji i mocnych stron osobowości.

  Rafał Korzeń  Rafał Korzeń


  Grafik, webdesigner, webdeveloper, specjalista DTP – koordynator technicznego procesu wydawniczego, w ramach ChFŻiM. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja razem z żoną są koordynatorami służby uwielbienia. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego pasją jest prowadzić ludzi w uwielbieniu Boga oraz doświadczać Jego przemieniającej i uzdrawiającej obecności.

  Marek Niedziela  Marek Niedziela


  Specjalista ds. produkcji multimedialnej, administrator sieci komputerowej. Jest odpowiedzialny za nadzór techniczny oraz oprawę i promocję audiowizualną konferencji, szkoleń i projektów w ramach ChFŻiM. Studiuje Elektronikę i Telekomunikację na AGH w Krakowie. Jego pasją jest oglądać, jak Bóg przemienia życie ludzi i jak mogą odkrywać powołanie dane im od  Boga.

  Justyna Bury  Justyna Bury


  Specjalista ds. promocji i PR oraz koordynator konferencji i projektów ChFŻiM. W Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja współprowadzi także Kurs Finansowy (CROWN). Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Jej pragnieniem jest, by ludzie w całej Polsce mieli szansę spotkać osobiście Jezusa Chrystusa, być z Nim w bliskiej relacji, by dzięki temu czuli się prawdziwie szczęśliwi i spełnieni w życiu. Chciałaby również, by ludzie żyli w wolności finansowej i umiejętnie zarządzali swoimi finansami według Bożych zasad zawartych w Piśmie Świętym.

  Agnieszka Karbowiak  Agnieszka Karbowiak


  Specjalista ds. promocji i marketingu w ChFŻiM. W ramach Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja jest zaangażowana w kursie Alfa. Ukończyła pedagogikę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2009-2011 brała udział w kursie dot. wsparcia osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, organizowanym przez fundację De’Ignis. Pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu w Krakowie oraz w Domu Dziecka w Warszawie. Jej marzeniem jest, by rozdział 61. Księgi Izajasza stał się rzeczywistością dla każdego człowieka.

Nasza witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. O celu, warunkach przechowywania lub dostępu do nich możesz przeczytać pod podanym linkiem polityka plików cookies.

Wyrażam zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.